Jim Shields

Jim Shields

Camp Team Leader

E-mail: jim@highlandlakes.org

317-481-2400
hlbc@highlandlakes.org
1591 W Highland Lakes Baptist Camp
Martinsville, IN 46151